flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                                     Затверджено

                                                                                                                                                                                           зборами колективу господарського суду

                                                                                                                          Полтавської області

                                                                                                                                            протокол від(30.07.2010)


                        

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                            

ПРАВИЛА

внутрішнього  трудового розпорядку

для працівників господарського суду

Полтавської області

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

        

 1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників  господарського суду Полтавської області (далі – Правила) розроблено відповідно до  статті   43 Конституції України, Законів України  «Про судоустрій і статус суддів», “Про державну службу”, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів України.

 1.2. Правила  визначають режим праці, засади регулювання трудових відносин і мають на меті забезпечити зміцнення трудової  дисципліни, раціональне використання робочого часу, високу якість і підвищення продуктивності праці та ефективності діяльності  господарського суду Полтавської області (далі – суду).

 1.3. Правила є обов’язковими для всіх працівників суду незалежно від порядку призначення їх на посаду. Недодержання або порушення Примірних правил тягне застосування заходів дисциплінарного впливу.

 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

 2.1. Судді суду призначаються, обираються  та звільняються з посади у порядку, встановленому Законом України “Про судоустрій і статус суддів» та іншими законодавчими актами, які регламентують дані питання.

 2.2. На підставі акта про призначення (обрання) судді чи звільнення судді з посади, голова господарського суду видає відповідний наказ, що оголошується судді під розписку.

 2.3. Порядок прийняття на державну службу регулюється відповідно до статті 15 Закону України “Про державну службу”. Прийняття на державну службу на посади третьої-сьомої категорій на інші  прирівняні до них посади проводиться за конкурсним відбором у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002р. №169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, крім  випадків, передбачених законодавством.

 2.4. На підставі подання голови господарського суду про призначення (звільнення) керівника апарату господарського суду та заступника керівника апарату господарського суду, начальник територіального управління державної судової адміністрації в Полтавській області видає відповідний наказ, що оголошується керівнику апарату (заступнику керівника апарату) під розписку.

 2.5. Призначення (прийняття) та звільнення з посади працівників апарату господарського суду оформляється наказом керівника апарату господарського суду,  що оголошується працівникам під розписку.

 2.6. Просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування, а також прийняття на роботу державного службовця, який припинив державну службу у зв’язку з відставкою, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 2.7. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, складають присягу  державного службовця. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про складення Присяги робиться запис у трудовій книжці.

 2.8. При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця.

 2.7. При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування строком до шести місяців. З метою набуття працівниками практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей особи, яка претендує на посаду державного службовця, може проводитися стажування у відповідному структурному підрозділі терміном до двох місяців зі збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

 2.8. Особа, що приймається на посаду, укладає трудовий договір.

 2.9. При цьому належить:

 2.9.1. Подати трудову книжку, оформлену у встановленому порядку.

 2.9.2. Пред’явити паспорт та інший документ, що посвідчує особу.

 2.9.3. Відповідно до посади подати копії диплома  або іншого документа про одержання освіти або професійної підготовки.

 2.10. Військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав – учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію.

 2.11. Особи, які претендують на посади державних службовців, крім перелічених, зобов’язані подати ще й такі документи:

 2.11.1. Особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4х6 сантиметрів.

 2.11.2. Декларацію про свої доходи і доходи членів своєї сімї.

 2.11.3. Документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії; інші документи, передбачені чинним законодавством.

 2.12. Забороняється вимагати від  осіб, що приймаються на роботу, документи, подання яких не передбачено законодавством.

 2.14. У наказі про призначення (прийняття) зазначається найменування посади згідно зі штатним розписом.

 2.15. При прийнятті працівника на роботу до суду керівник структурного підрозділу або за дорученням інша посадова особа зобов’язана:

 2.15.1. Ознайомити працівника з положенням про відповідний структурний підрозділ, посадовою інструкцією (під розписку), Правилами внутрішнього трудового розпорядку суду, номенклатурою справ відповідного структурного підрозділу, інструкцією з діловодства в господарських судах, інструкцією “Про визначення  правового режиму інформації у діяльності  суду та порядок роботи з нею в господарських судах України з обмеженим доступом” та іншими документами (нормативно-правовими актами), якими він повинен керуватися у своїй діяльності, з умовами праці, правилами та обов’язками працівник ознайомлюється під розписку.

 2.15.2. Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.

 2.15.3. Проінструктувати працівника щодо порядку  користування комп’ютерною технікою та використання комп’ютерних програм.

 2.15.4.  Проінструктувати працівника з технікою безпеки, охорони праці та протипожежної охорони.

 2.16. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, заводяться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється  згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту  населення України від 29 липня 1993 року №58.

 2.17. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в організаційно-кадровому відділі. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на начальника організаційно-кадрового відділу.

 2.18. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставі та в порядку, встановлених законодавством.

 2.19.  Працівник має право розірвати трудовий договір за своєї ініціативи (попередивши керівника  письмово за два  тижні чи в інший строк) з причин, що передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України. Припинення дії трудового договору за ініціативою керівництва суду може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП України.

 2.20. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється з  підстав, передбачених Законом України «Про державну службу».  У день звільнення працівникові видається  трудова книжка з внесеним в неї записом про звільнення та проводиться повний розрахунок.

 2.20. Запис про причину звільнення робиться у трудовій книжці згідно  з формулюванням чинного законодавства та  з обов’язковим посиланням на відповідну статтю і пункт закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

3. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 

 3.1. Працівники суду мають право:

 3.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і  законами України.

 3.1.2. На повагу  особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників та інших осіб.

 3.1.3. Брати участь у розгляді питань та ухваленні відповідних рішень (в межах своїх повноважень).

 3.1.4. На оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється (для державних службовців), якості виконання  своїх обов’язків, досвіду та стажу роботи.

 3.1.5. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії (для державних службовців).

 3.1.6. Вимагати службового розслідування з метою  зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри.

 3.1.7. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи  умови праці.

 3.1.8. На соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу.

 3.1.9. Захищати свої законні права та інтереси  у вищих державних органах та у судовому порядку.

 3.2. Основними обов’язками працівників є:

 3.2.1. Додержання Конституції України, інших нормативно-правових актів, наказів, розпоряджень, інструкцій, положень про структурні підрозділи, а також посадових інструкцій і цих Правил.

 3.2.2. Забезпечення ефективної і продуктивної роботи та виконання завдань.

 3.2.3. Ініціатива та творчість у роботі.

 3.2.4. Недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина.

 3.2.5. Збереження державної таємниці, інформації  про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

 3.2.6. Постійне вдосконалення організаційної роботи і підвищення професійної кваліфікації.

 3.2.7. Шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби.

 3.2.8.  Працювати чесно і сумлінно, додержуватися трудової дисципліни, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівництва суду та своїх безпосередніх керівників, використовувати робочий час для продуктивної праці, вести себе гідно та утримуватись від дій, які заважають іншим  працівникам виконувати їхні трудові обов’язки.

 3.2.9. Підвищення продуктивності праці, а також подання пропозицій стосовно вдосконалення робочого процесу та організаційної структури підрозділу.

 3.2.10. Дотримання вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці  й протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами й інструкціями.

 3.2.11. Вжиття заходів на негайне усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це  керівництва суду.

 3.2.12. Утримання свого робочого  місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів.

 3.2.13. Збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

 3.3. Коло обов’язків, які виконує кожний працівник на своїй посаді, обумовлюється посадовими інструкціями та положеннями, що затверджуються керівництвом суду в установленому порядку.

 

 

4. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА СУДУ

 

 4.1. Керівництво суду зобов’язане:

 4.1.1.    Забезпечити організацію діяльності суду.

 4.1.2. Здійснювати необхідні заходи щодо підвищення ефективності  та якості праці, ділової і професійної кваліфікації працівників, створюючи відповідні  умови праці та її охорони.

 4.1.3. Неухильно дотримуватись законодавства про працю, забезпечувати контроль за станом трудової дисципліни, застосовувати до працівників  відповідних заходів заохочування та стягнення.

 4.1.4. Створювати необхідні умови для виконання трудовим колективом своїх повноважень, сприяти створенню у трудовому колективі ділової, творчої атмосфери, підтримувати і розвивати ініціативу та активність всіх працівників  суду.

 4.1.5. Уважно ставитись до потреб та запитів членів трудового колективу суду, забезпечувати поліпшення їхніх  житлових та соціально-побутових умов.

 4.1.6. Забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації.

 4.2. Керівництво суду виконує свої обов’язки у відповідних випадках спільно  або за погодженням з профспілковим комітетом, а також з урахуванням повноважень трудового колективу.

 

 

5. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 

  5.1. Нормальна тривалість робочого часу для працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – суботою та неділею.

 5.2. Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування. Перерва не входить  в робочий час. Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.

 5.3. Час початку, закінчення роботи та тривалість обідньої перерви встановлюються  наступні:

-         початок роботи з 8 години

-         перерва на обід з 12 години до 13 години

-         закінчення  робочого дня:

       у звичайні дні о 17 годині 15 хв.

       в п’ятницю о 16 годині

напередодні святкових і неробочих днів  тривалість роботи скорочується на одну годину.

 5.4. Керівники  структурних підрозділів зобов’язані організовувати облік присутності і відсутності  на роботі працівників протягом робочого дня. У разі недотримання встановленого режиму роботи до працівника в установленому порядку застосовуються передбачені законодавством заходи дисциплінарного стягнення.

 5.5. У разі необхідності зміни встановленого режиму роботи окремим працівникам без зміни загальної тривалості робочого часу – питання вирішується головою суду в індивідуальному порядку.

 5.6. Понаднормова  робота та робота у вихідні, неробочі та святкові дні, як правило, не допускається. Залучення працівників до понаднормової роботи, роботи у вихідні, неробочі та святкові дні провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом керівника.

 5.7. Співробітникам, які працювали у вихідні дні, надається відгул тієї ж тривалості, що й понаднормова робота.

 5.8. Забороняється у робочий час:

 5.8.1. Відвертати увагу працівників суду  від їх безпосередніх обов’язків та проведення різних заходів, які не пов’язані з діяльністю суду.

 5.8.2. Скликати збори, засідання та різного роду зібрання з  громадських питань.

 5.9. Черговість надання відпусток працівникам суду визначається графіком, який складається  і затверджується безпосередніми керівниками з урахуванням необхідності забезпечення роботи суду та інтересів і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожен календарний  рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників суду. Конкретний період надання  відпустки у межах, установлених графіком, узгоджується безпосереднім керівником і працівником.

 5.10. Державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо  законодавством не передбачено інше. Службовцям та іншим працівникам суду передбачена щорічна відпустка тривалістю 24 календарних дні.

 5.11. Суддям господарського суду надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30  робочих днів. Суддям, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.

 5.12. Державним службовцям, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а за кожен наступний  відпрацьований рік додатково додається 2 дні:

 

Стаж державного службовця

 

10 років

 

11 років

 

12 років

 

13 років

 

14 років

 

15 років

Кількість календарних днів додаткової відпустки

 

 

5 днів

 

 

7 днів

 

 

9 днів

 

 

11 днів

 

 

13 днів

 

 

15 днів

 

5.13.  Службовцям (друкаркам, операторам ПК) та водію надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю 4 календарних дні.

На прохання працівника щорічну відпустку може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

5.14. За рішенням керівництва суду  працівники  можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому  чинним законодавством. Невикористана частина відпустки  надається працівнику в  будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

 

 

6. ЗАОХОЧЕННЯ  ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

ТА СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 6.1. За зразкове виконання своїх обов’язків та інші досягнення в роботі керівництвом суду застосовуються такі заохочення:

 6.1.1. Оголошення подяки.

 6.1.2. Виплата премії.

 6.1.3. Нагородження цінним подарунком.

 6.1.4. Внесення в установленому порядку подання про дострокове присвоєння рангу державного службовця.

 6.1.5. Нагородження встановленими відзнаками суду, відзнаками інших державних органів, а також державними нагородами України.

 6.2. За поданням голови суду заохочення щодо керівника апарату та заступника керівника апарату суду, застосовує начальник Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області.

 6.3. Заохочення  заносяться до трудової книжки  працівника.

 6.3. За порушення трудової дисципліни працівниками апарату суду, тобто невиконання  або неналежне виконання  з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків та недотримання цих Правил, керівник апарату суду  застосовує такі дисциплінарні стягнення:

 6.3.1. Догана.

 6.3.2. Звільнення.

 6.3.3. До державних службовців застосовуються також заходи дисциплінарного впливу, визначені статтею 14 Закону України “Про державну службу”.

 6.4.  Судді господарського суду притягаються до дисциплінарної відповідальності з підстав і в порядку, встановленими Законом України “Про судоустрій і  статус суддів”.

 6.5. Заходи дисциплінарного впливу, в тому числі звільнення, застосовуються на підставі та в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 6.6. До державних службовців, крім зазначених стягнень, за невиконання  чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, невиконання або неналежне виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, порушення присяги державного службовця, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця або дискредитує суд, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

 6.6.1. Попередження про неповну службову  відповідність.

 6.6.2. Затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначення на вищу посаду.

 6.7. Стягнення застосовуються в порядку, передбаченому законодавством.

 6.8. За поданням голови суду дисциплінарні стягнення до керівника апарату суду та його заступника, застосовує начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області. 

 6.9. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни повинні бути витребувані пояснення у письмовій формі. Відмова працівника від надання таких пояснень не є перешкодою для застосування стягнення.

 6.10. Під час застосування  стягнення враховуються тяжкість  дисциплінарного порушення, обставини, за яких воно вчинене, попередні робота та поведінка працівника.

 6.11. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без врахування часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 6.12. Наказ про застосування стягнення із зазначенням мотивів його застосування оголошується працівнику під розписку у триденний строк. Оскарження наказу про застосування дисциплінарного стягнення провадиться в установленому законодавством порядку.

 6.13. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Керівництво господарського суду за своєю ініціативою або за обґрунтованим клопотанням керівника структурного підрозділу може достроково зняти з працівника дисциплінарне стягнення до закінчення встановленого строку.