flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   ЗАТВЕРДЖЕНО

зборами колективу

                                                                                         Господарського суду Полтавської області

                                                       Протокол від 21.12.2022р.

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Господарського суду Полтавської області

  1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку  визначають внутрішній трудовий розпорядок працівників  (далі – працівники суду), режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни,  та запроваджуються з метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників. 

Положення правил внутрішнього трудового розпорядку поширюються на державних службовців лише в частині, що не суперечить правилам внутрішнього службового розпорядку для державних службовців Господарського суду Полтавської області.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) для працівників суду розроблено відповідно до статті 43 Конституції України та з урахуванням вимог Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

1.3.  Діяльність працівників апарату суду ґрунтується на таких основних принципах: служіння народу України;  демократизму і законності; гуманізму; верховенства права; забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина; політичної неупередженості, ефективності, компетентності, ініціативності, чесності, прозорості, патріотизму, відданості справі; персональної відповідальності.

1.4. Правила поширюються на всіх працівників суду, незалежно від посади та порядку призначення, і є обов’язковими для всіх працівників суду.

  1. Порядок прийняття і звільнення працівників.

2.1. Порядок зарахування та виключення зі штату суду суддів.

2.1.1. Порядок зарахування суддів до штату суду та виключення їх зі штату здійснюються відповідно до Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та чинного трудового законодавства на підставі наказу, що видається головою суду згідно з актом про обрання, переведення на посаду судді чи звільнення з посади судді.

2.2. Порядок призначення та звільнення працівників апарату суду.

2.2.1. Призначення на посади працівників апарату суду та їх звільнення здійснюється відповідно до Законів України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про державну службу”, Кодексу законів про працю України та з урахуванням вимог Закону України “Про запобігання корупції”.

2.2.2. Призначення на посади керівника апарату суду та його заступників, їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” начальником Територіального управління Державної судової адміністрації України за погодженням з головою суду.

2.2.3. Прийняття на державну службу здійснюється відповідно до Закону України “Про державну службу” за конкурсним відбором відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

2.2.4. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує Присягу державного службовця у присутності державних службовців структурного підрозділу апарату суду, на посаду в якому її призначено, представників служби управління персоналом, підписує текст цієї Присяги і зазначає дату її складення.

2.2.5. Призначення на посади державних службовців та прийняття на роботу інших працівників апарату суду оформлюється наказом, який видає керівник апарату суду. У наказі зазначається найменування посади згідно із штатним розписом та умови оплати праці. Наказ доводиться до відома працівника під підпис.

2.2.6. Прийняття на посади та звільнення з посад працівників патронатної служби здійснюється із урахуванням вимог, встановлених Положенням про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України.

2.2.7. Помічник судді (помічник голови суду, заступника голови суду)  призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату суду за поданням судді (голови суду, заступника голови суду відповідно).

Помічник судді призначається на посаду на час виконання суддею повноважень судді .

2.2.8. Прийняття на посади та звільнення з посад працівників, які виконують функції з обслуговування, та  робітників з обслуговування суду здійснюється відповідно до вимог законодавства про працю України.

2.2.9. При прийнятті на роботу до апарату суду працівникові може встановлюватися випробування згідно чинного законодавства. Умова про випробування зазначається в наказі про прийняття на роботу.

Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом скількох він був відсутній.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування, і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

2.2.10. Під час призначення на посаду працівника апарату суду або в разі переведення у встановленому порядку на іншу посаду відповідальні особи апарату суду зобов’язані:

ознайомити працівника з його посадовою інструкцією під підпис та надати йому копію вказаної інструкції;

роз’яснити працівникові його права і обов’язки, істотні умови праці та умови оплати праці;

ознайомити його з цими Правилами, з Правилами поведінки працівника суду, з обмеженнями, які передбачені для державних службовців або працівників патронатної служби під підпис;

видати службове посвідчення працівника апарату суду;

визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

2.2.11. Переведення працівників апарату суду, звільнення їх з посади або припинення державної служби здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.2.12.  Працівникам, що стають на роботу вперше, має право подати вимогу про оформлення трудової книжки. Записи в паперовому вигляді до трудової книжки проводяться лише за бажанням працівника. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників.

Трудові книжки (за бажанням працівників) зберігаються  у службі управління персоналом.

2.2.13. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.

2.2.14. Працівники апарату суду мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво суду письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, керівництво суду повинно розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. За домовленістю між працівником і керівництвом суду трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.

2.2.15. Особа, яка звільняється повинна передати відповідним посадовим особам усі отримані для виконання своїх службових обов’язків матеріальні цінності, документи, підписати обхідний лист і передати його до служби управління персоналом.

2.2.16. Припинення трудового договору працівників апарату суду оформляються наказом керівника апарату суду.

2.2.17. У день звільнення працівнику видається копія наказу про звільнення, та проводиться з ним повний розрахунок.  На вимогу працівника вносяться належні записи до трудової книжки.  Днем звільнення вважається останній день роботи.

3.Основні обов’язки і права працівників суду.

3.1. Основні права та обов’язки судді.

3.1.1. Права та обов’язки судді, пов'язані зі здійсненням правосуддя, визначаються Конституцією України, статтею 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексом професійної етики судді та іншими нормативними актами.

3.2. Права та обов’язки працівників апарату суду.

3.2.1. Працівники апарату суду мають право:

-  користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України;

-  брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень у межах своїх повноважень;

-  на повагу до особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівництва суду, співробітників та громадян;

-    на чітке визначення посадових обов’язків;

-    на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей;

-    на належні для роботи умови праці та їх матеріально-технічне забезпечення;

-   на оплату праці залежно від займаної посади;

-   на відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;

-  на професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу;

- на участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;

- на оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності;

- на захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб;

- на отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень;

- на проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.

3.2.2.  Працівники апарату суду зобов’язані:

дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України;

поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

з повагою ставитися до державних символів України;

забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій суду;

своєчасно, сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки та діяти в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією та положенням про структурний підрозділ апарату суду, виконувати накази та розпорядження керівництва суду і доручення безпосередніх керівників;

виконувати рішення органів суддівського самоврядування, державних органів у системі правосуддя, які здійснюють організаційне та методичне забезпечення діяльності органів судової влади;

додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів;

постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;

зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;

надавати публічну інформацію у порядку та в межах, визначених законом;

використовувати свій робочий час для продуктивної праці, забезпечувати дотримання встановлених строків та порядку оформлення документів суду;

вести себе гідно і утримуватися від дій, які перешкоджають іншим працівникам апарату суду виконувати їх посадові обов’язки;

підтримувати в чистоті і порядку своє робоче місце та зали судових засідань, не залишати на столах та інших відкритих місцях документи та матеріали, закривати сейфи і шафи, зачиняти вікна, вимикати освітлення, електричні прилади та комп’ютерну техніку по закінченню робочого дня;

дбайливо ставитися до майна, що надане їм в користування, берегти та ефективно використовувати матеріальні цінності суду;

мати охайний вигляд та дотримуватися ділового стилю у зовнішньому вигляді;

своєчасно повідомляти службу управління персоналом про зміну персональних даних; невідкладно повідомляти керівництво та службу управління персоналом про свою тимчасову непрацездатність;

ознайомлюватися з організаційно-розпорядчими документами суду на вимогу служби управління персоналом;

дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами та інструкціями;

суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та місцях загального користування);

Працівники апарату суду виконують також інші обов’язки, визначені Конституцією України, Законом України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про державну службу”, законодавством про працю України, положенням про структурний підрозділ апарату суду та посадовою інструкцією працівника апарату суду.

3.2.3. Конкретний перелік посадових обов’язків працівників апарату суду визначається посадовими інструкціями та затверджується керівником апарату суду або особою, яка виконує його обов’язки.

  1. Основні обов'язки керівництва суду.

4.1. Обов’язки голови суду визначені статтею 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

4.2. У разі відсутності голови суду його адміністративні повноваження здійснює заступник лови суду. Обов’язки заступника голови суду здійснюються у межах, визначених статтею 25 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та наказом голови суду про визначення адміністративних повноважень заступника голови суду. За відсутності й заступника голови суду адміністративні повноваження здійснює  суддя який має більший стаж роботи на посаді судді.

4.3. Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу суду, інформує збори суддів про свою діяльність.

          Керівник апарату суду зобов’язаний:

здійснювати безпосереднє керівництво апаратом суду, забезпечує організацію роботи структурних підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду;

затверджувати чітко визначений обсяг посадових обов’язків за посадою кожного працівника та здійснювати контроль за їх виконанням;

дотримуватися вимог Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, видавати накази (розпорядження) та доручення, перевіряти точність і своєчасність їх виконання;

забезпечувати підвищення кваліфікації працівників апарату суду;

здійснювати контроль за дотриманням виконавської, службової та трудової дисципліни в апараті суду;

організовувати та контролювати ведення діловодства в суді відповідно до Інструкції з діловодства;

здійснювати заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та працівників апарату суду, інформаційно-нормативного забезпечення їх діяльності;

організовувати та забезпечувати розроблення і подання на затвердження в установленому порядку структури та штатної чисельності апарату суду, а також кошторису видатків на утримання суду;

організовувати та контролювати роботу з фінансового та кадрового обслуговування апарату суду;

забезпечувати виконання працівниками апарату Правил поведінки працівника апарату суду, Правил внутрішнього службового розпорядку державних службовців та Правил внутрішнього трудового розпорядку;

призначати осіб на посади державної служби та звільняє їх з посад;

здійснювати інші повноваження керівника державної служби суду в державному органі відповідно до Закону України «Про державну службу»;

забезпечувати виконання рішень зборів суддів, голови суду з питань внутрішньої діяльності суду;

розглядати скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби в апараті суду категорій “Б” і “В”;

приймати у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників апарату суду;

створювати належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

сприяти запровадженню нових прогресивних методів та форм роботи.

4.4. Керівник апарату суду має заступника.

4.5. Заступник керівника апарату суду відповідно в межах своїх повноважень забезпечує організованість та злагодженість у роботі структурних підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду щодо організаційного забезпечення діяльності суду, суддів та судового процесу. У разі відсутності керівника апарату суду (відрядження, хвороба, відпустка, тощо) виконує його обов’язки.

  1. Робочий час і його використання.

5.1.  Норма тривалості робочого часу працівників суду відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними – суботою та неділею.

Відповідно до чинного режиму роботи в суді встановлюється такий трудовий розпорядок:

Початок роботи

8.00 год.

Перерва на обід

12:00-13:00 год.

Закінчення роботи

у п’ятницю

17:15 год.

16 год.00 хв.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується  на одну годину.

5.2. Працівникам надається перерва для відпочинку та харчування. Перерва не входить в робочий час. Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.

5.3. Залучення працівників апарату суду до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час проводиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) керівника апарату суду.

Для виконання невідкладних та непередбачених завдань державні службовці, для яких законом не передбачено обмежень щодо роботи, зобов’язані за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду з’являтися на службу і працювати понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час.

Інші категорії працівників апарату суду можуть залучатись до роботи у ці дні (час) у встановленому законодавством порядку.

Робота в зазначені дні (час) компенсується працівникам апарату суду відповідно до чинного законодавства.

5.4. У разі тимчасової втрати працездатності суддя повідомляє про це голову суду та службу управління персоналом протягом першої години робочого часу робочого дня у будь-який зручний та доступний спосіб.

5.5. У разі тимчасової втрати працездатності працівник апарату суду зобов’язаний повідомити про це безпосереднього керівника та службу управління персоналом (секретарі судового засідання та помічники додатково повідомляють суддю до якого вони прикріплені) протягом першої години робочого часу робочого дня. Повідомляють про свою відсутність на роботі засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

5.6. Працівники суду у перший робочий день після відновлення працездатності повідомляють про це службу управління персоналом.

5.7. У разі відсутності на робочому місці працівника суду та неповідомлення останнім поважності причин своєї відсутності безпосереднім керівником за участю служби управління персоналом складається акт про відсутність працівника суду на робочому місці.

Працівники суду зобов’язані надати докази поважності причин своєї відсутності на робочому місці та, у разі їх відсутності – письмові пояснення керівництву суду.

У разі недотримання працівником суду вимог абзацу другого цього пункту складається акт про відмову надати письмові пояснення або докази поважності причин своєї відсутності на робочому місці.

5.8. За угодою між працівником і керівництвом суду може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом - неповний робочий день або неповний робочий тиждень, відповідно до законодавства.

5.9.  Питання зміни часу початку та закінчення роботи для окремих працівників, за необхідності, вирішується керівництвом суду в індивідуальному порядку.

  1. Відпустки.

6.1. Працівникам надаються відпустки зі збереженням на цей період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

Порядок надання щорічних оплачуваних та додаткових відпусток суддям визначений відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а державним службовцям - Законами України «Про державну службу» та «Про відпустки». Тривалість та порядок надання щорічних оплачуваних та додаткових відпусток іншим працівникам апарату суду (працівникам патронатної служби, працівникам які виконують функції з обслуговування та  робітникам з обслуговування суду) визначений відповідно до Закону України «Про відпустки» .

6.2.  Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

6.3. За рішенням керівництва суду, у зв’язку з виконанням  невідкладного завдання державний службовець може бути відкликаний із щорічної основної або додаткової відпустки за вислугу років. Частина невикористаної відпустки надається у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

6.4. Відкликання зі щорічних відпусток інших працівників апарату суду допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків та в інших випадках, передбачених законодавством.

6.5. Працівникам надаються оплачувані щорічні, додаткові та інші  відпустки відповідно до чинного законодавства, затвердженого графіка або за згодою сторін.

Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який затверджується керівництвом суду  на кожен календарний рік не пізніше 5 січня. Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку. Графік доводиться до відома всіх працівників.

6.6. Працівники суду повинні подати до служби управління персоналом не пізніше, ніж за два тижні до початку відпустки погоджену заяву про надання відпустки. Заява про надання відпустки погоджується безпосереднім керівником.

6.7. Щорічну відпустку на прохання працівника суду може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

6.2. Відпустки суддів.

6.2.1. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою суддівської винагороди та допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

6.2.2. Суддям, які мають стаж роботи більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.

6.3. Відпустки працівників апарату суду.

6.3.1. Тривалість основних відпусток працівникам патронатної служби, працівникам які виконують функції з обслуговування та робітникам встановлюється Кодексом законів про працю України та Законом України «Про відпустки» терміном 24 календарних дні. Тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (за роботою за комп’ютером), відповідно до статті 8 Закону України "Про відпустки", працівникам патронатної служби, працівникам які виконують функції з обслуговування (оператор  комп’ютерного набору, інженер з комп’ютерних систем) становить 4 календарні дні.  Додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно до фактично відпрацьованого часу - зараховуються лише ті дні, коли працівник фактично був зайнятий на роботах за персональним комп’ютером не менш як половину тривалості робочого дня.

6.3.2. Державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю                            30 календарних днів. За кожний рік державної служби після досягнення п'ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

  1. Відрядження працівників суду

 

7.1. За відрядженим працівником зберігається місце роботи (посада) протягом усього часу відрядження, у тому числі й часу перебування в дорозі.

Працівнику, який направлений у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється за всі робочі дні тижня, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.

Державному службовцю, який направлений у службове відрядження, заробітна плата за весь період відрядження виплачується відповідно до Закону України «Про державну службу».

7.2. Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття з відрядження – день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника. При відправленні транспортного засобу до 24 години включно днем вибуття у відрядження вважається поточна доба, а з 0 години і пізніше – наступна доба.

Дата на транспортному квитку (вибуття транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою вибуття працівника у відрядження згідно з наказом про відрядження. Дата на транспортному квитку (прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження.

Якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження, з дозволу керівництва береться до уваги затримка у відрядженні на вихідні або святкові й неробочі дні у разі, якщо строк перебування працівника поза місцем його постійної роботи не перевищуватиме строку відрядження (строк одного відрядження визначається керівником, але не може перевищувати в межах України 30 календарних днів, за кордон – 60 календарних днів, крім випадків, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98).

За ці дні працівникові не відшкодовуються добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати (крім витрат на проїзд з місця відрядження до місця постійної роботи).

З дозволу керівництва може братися до уваги вимушена затримка у відрядженні з незалежних від працівника причин за наявності оригіналів підтвердних документів.

Рішення про продовження терміну відрядження керівництво приймає після прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи на підставі його доповідної записки, яке оформляється відповідним наказом (розпорядженням).

За час затримки в місцеперебуванні у відрядженні без поважних причин працівникові не виплачується заробітна плата, не відшкодовуються добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати.

Якщо відповідно до наказу про відрядження працівник відбуває у відрядження у вихідний день або його повернення з відрядження передбачено у вихідний день, такому працівнику після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку.

7.3. У разі якщо працівник суду вибув у відрядження після закінчення робочого дня та прибув з відрядження до початку робочого дня, працівник суду, за його бажанням, може приступити до виконання своїх посадових обов'язків у день вибуття у відрядження та в день прибуття з відрядження. У такому випадку день вибуття у відрядження та день прибуття з відрядження вважається робочим днем. Працівник суду  зобов'язаний повідомити в будь-якій спосіб керівництво суду  про своє рішення щодо роботи в день відрядження.

  1. Заохочення за трудові досягнення та успіхи у роботі.

8.1. За сумлінну, ефективну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, проявлену ініціативу, творчий підхід до виконання службових завдань та значний внесок у зміцненні стану організаційного забезпечення діяльності суду тощо судді у відставці та працівники апарату суду можуть бути представлені до заохочення відзнаками

Ради суддів України, Державної судової адміністрації України, Верховного Суду, урядовими відзнаками, урядовою нагородою, державними нагородами та до присвоєння почесних звань.

  1. Дисциплінарна відповідальність

9.1. Дисциплінарне провадження щодо судді.

 Заходи дисциплінарного впливу щодо суддів застосовуються згідно із Законом України “Про судоустрій і статус суддів”.

9.2. Відповідальність працівників апарату суду.

9.2.1. За порушення трудової, службової та виконавської дисципліни, перевищення своїх повноважень, бездіяльність або недобросовісне використання наданих прав,  невиконання або неналежне виконання планів роботи суду, завдань та обов’язків, визначених посадовою інструкцією, вимог законодавства та локальних нормативно-правових актів суду, порушення цих Правил тощо до працівника апарату суду можуть бути застосовані заходи дисциплінарного стягнення у порядку та на умовах, визначених законодавством.

9.2.2. До державного службовця за вчинення ним дисциплінарного проступку може бути застосовано один із таких видів дисциплінарного стягнення як зауваження; догана; попередження про неповну службову відповідність; звільнення з посади державної служби.

Дисциплінарне стягнення до державного службовця накладається у порядку, визначеному Законом України “Про державну службу”.

9.2.3. До інших працівників апарату суду за вчинення ними дисциплінарного проступку може бути застосовано один із таких видів дисциплінарного стягнення як догана або звільнення у порядку, визначеному законодавством про працю України.

  1. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки, плану цивільного захисту

10.1. У суді створюються безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки здійснює особа, на яку наказом голови суду покладені відповідні обов’язки та функції.

10.2. Судді та працівники апарату суду повинні дотримуватися правил техніки безпеки, вимог з охорони праці, санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

10.3. Умови праці на робочому місці та санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

10.4. Судді та працівники апарату суду повинні дотримуватися плану цивільного захисту Господарського суду Полтавської області на особливий період (вжиття заходів з реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального та воєнного характеру). 

 

  1. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ, документів) і матеріальних цінностей

11.1. Суддя у день припинення його повноважень зобов’язаний передати судові справи, які перебувають у його провадженні,  керівнику апарату суду.

Факт передачі судових справ засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується суддею та керівником апарату суду.

11.2. Суддя у день відрахування зі штату суддів суду зобов’язаний передати матеріальні цінності суду матеріально відповідальним особам суду.

Факт передачі матеріальних цінностей засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується суддею, якого відраховують зі штату суддів суду та відповідною матеріально відповідальною особою суду, що приймає матеріальні цінності та начальником служби управління персоналом.

Один примірник акта видається судді, якого відраховують зі штату суддів суду, інший примірник залишається у відповідної матеріально відповідальної особи.

11.3. Працівник апарату суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на посаду до іншого структурного підрозділу апарату суду (або на посаду помічника судді суду) передати справи (документи) і довірені у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, матеріальні цінності суду безпосередньому керівнику чи іншому працівнику апарату суду (або відповідній матеріально відповідальній особі суду), визначеному керівником апарату суду.

Факт передачі справ (документів) засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується працівниками апарату суду, що передає та приймає справи (документи) та начальником служби управління персоналом. Один примірник акта видається працівнику апарату суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи такого працівника апарату суду.

11.4. У разі тривалої відсутності працівника апарату суду (відпустка, відрядження, тимчасова втрата працездатності) за дорученням безпосереднього керівника або керівника апарату суду всі невиконані документи передаються на виконання іншому працівнику апарату суду, якщо це призведе до порушення строків їх виконання.