Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз стану обліково-статистичної роботи в державній судовій адміністрації та загальних судах у першому півріччі 2010 року

Аналіз стану обліково-статистичної роботи
в державній судовій адміністрації та загальних судах
у першому півріччі 2010 року

На виконання планів роботи Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) та управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів ДСА України (далі – Управління) останнім проаналізовано стан організації ведення обліково-статистичної роботи в державній судовій адміністрації та загальних судах (далі – суди).
Управлінням здійснено комплекс заходів щодо організаційного забезпечення діяльності територіальних управлінь державної судової адміністрації (далі – територіальні управління) та судів з реалізації основних завдань обліково-статистичної роботи: забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності, стабільності та цілісності інформації про роботу судів з основної діяльності.
З метою нормативного забезпечення функціонування й удосконалення обліково-статистичної роботи у судах, діловодства та організації роботи з питань судової статистики Управлінням розроблено 4 нормативно-правових акти, які зареєстровано в Міністерстві юстиції України, а саме накази ДСА України:
від 11.02.2010 № 22 „Про затвердження Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання” (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.03.2010                     за № 201/17496);
спільний наказ Міністерства юстиції України і ДСА України від 25.03.2010   № 604/5/47 „Про внесення змін до Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень” (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.03.2010                           за № 253/17548);
від 17.06.2010 № 82 „Про затвердження форми звітності № 1-ОП  „Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ" та Інструкції щодо її заповнення” (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.07.2010 за № 488/17783);
  від 30.06.2009 № 87 „Про внесення змін до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах” (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.07.2010 за № 534/17829).
З метою удосконалення порядку функціонування автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах, а також необхідністю приведення окремих пунктів Положення у відповідність до норм чинного законодавства підготовлено проект наказу ДСА України „Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу в адміністративних судах”.
Доопрацьовано проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” з питань щодо встановлення розмірів плати, передбачених статями 44, 49, 260 Кодексу адміністративного судочинства України та статями 197, 370 Цивільного процесуального кодексу України за роздрукування технічного запису судового засідання в адміністративних та цивільних справах, видачу дубліката виконавчого листа або судового наказу, надання копій документів та витягів з адміністративних справ, який подано на розгляд до Кабінету Міністрів України. 
Розроблений Управлінням проект Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих загальних судах знаходиться на доопрацюванні в Державному комітеті архівів України; проект Інструкції про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду доопрацьовується Управлінням після пропозицій та зауважень Державного комітету архівів України. 
 На виконання рішення VIIІ позачергового з`їзду суддів України продовжується робота з визначення нормативів навантаження суддів місцевих і апеляційних судів.
         Академією суддів України підготовлено проект методики визначення нормативів навантаження на суддів щодо розгляду кримінальних справ у судах першої інстанції, який 13.05.10 передано на розгляд голові Ради суддів України Пилипчуку П.П. та заступникам голови Ради суддів України.
        У зв`язку із затвердженням постановою президії Вищого адміністративного суду України нового класифікатора адміністративних справ та внесенням змін до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України ДСА проводиться робота із розробки нормативів часу, необхідного для розгляду адміністративних справ.
Також вивчається досвід зарубіжних країн. В рамках спільної програми Ради Європи та Європейської комісії „Прозорість та ефективність судової системи України”, якою передбачено вжити заходів з надання сприяння у формуванні об’єктивних критеріїв вимірювання робочого навантаження на суддів, проводяться робочі зустрічі з міжнародними експертами. Робота з визначення нормативів триває.
Звіти судів складались за допомогою програмного забезпечення: підсистеми ведення інформації по судовій справі „Судова статистика”.
Програмне забезпечення, як і в попередній звітний період, дозволяє вводити інформацію по картках на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, по справах про адміністративні правопорушення, частково по кримінальних, цивільних і адміністративних справах.
Програмою передбачені уніфіковані шаблони, у яких відповідальний працівник апарату суду вручну заповнює всі розділи форми звітності. В автоматичному режимі формуються, як і раніше, лише звіти за формами № 3, 6-9.
Деякими судами використовуються інші програмні забезпечення автоматичного формування звітності.
Проте, лише підсистема ведення інформації по судовій справі „Судова статистика” дозволяє сформувати зведені звіти судів на рівні області та по Україні. Тому, для направлення звітності в електронному вигляді із місцевих судів в територіальні управління, із апеляційних судів і територіальних управлінь в ДСА України використовувались засоби, які надаються підсистемою „Судова статистика”.
         Однією із проблем, яка впливає на стан роботи, залишається рівень професійної підготовки працівників апарату суду. Досить велика кількість працівників апарату судів, які не володіють загальною комп'ютерною грамотністю, не ознайомлюються в повній мірі з інструктивно-методологічними матеріалами, що надаються ДСА України та її територіальними управліннями.
23-25 березня 2010 року в рамках впровадження в Україні інструмента інституціональної розбудови TAIEX у місті Києві для державних службовців, які займаються підготовкою, складанням та поданням звітів, а також є відповідальними за організацію та контроль стану діловодства в судах, проведено навчально-практичний семінар „Методологія збору та обробки даних щодо стану здійснення судочинства судами України. Стандарти ЄС”.
На семінарі розглядались питання щодо методики складання звітів судами України, системи діловодства та статистики Європейських країн (організаційна структура, виконавчі органи), її законодавчого врегулювання та існуючі процедури функціонування цієї системи, інноваційні методи збору статистичних даних в країнах ЄС тощо. Особливістю проведення цих семінарів є спільне обговорення та висвітлення питань, що виникають при складанні звітів, а також обмін досвідом з країнами ЄС.
Працівниками Управління взято участь у проведенні Академією суддів України навчань із підвищення кваліфікації голів місцевих загальних судів, керівників апарату апеляційних та місцевих загальних судів.
Упродовж півріччя Управлінням підготовлено огляд даних щодо стану здійснення правосуддя судами загальної юрисдикції України у 2009 році; аналітичну довідку про роботу управління в 2009 році, аналіз обліково-статистичної роботи в державній судовій адміністрації та судах у 2009 році, огляд „Вибори Президента України 2010: судовий захист виборчих прав громадян України”.
Згідно з інформацією, наданою територіальними управліннями та апеляційними загальними судами, обліково-статистична робота ведеться в цілому відповідно до діючих нормативно-правових актів, що врегульовують питання діловодства та судової статистики.
З метою усунення недоліків в організації обліково-статистичної роботи і, зокрема, причин та умов їх виникнення територіальними управліннями та апеляційними загальними судами виконано значний обсяг роботи з підвищення рівня обліково-статистичної роботи та діловодства, а також ужито низку заходів  щодо  її  вдосконалення.
Упродовж першого півріччя 2010 року територіальними управліннями:
         проведено комплексні та цільові вивчення стану організаційного забезпечення діяльності місцевих загальних судів (ведення первинного обліку справ, якості складання звітності, планування роботи судів, формування справ за номенклатурою тощо). За результатами вивчень проведено оперативні наради з головами, суддями та працівниками апарату судів, складено відповідні довідки, копії яких надіслано судам, в яких проводилися вивчення, для обговорення та вжиття заходів для усунення виявлених недоліків, а також надано методичну допомогу; 
проведено комплекс навчальних заходів (зокрема, семінарські заняття, навчання, стажування працівників апарату місцевих загальних судів, які відповідають за первинний облік справ і матеріалів та складання звітів, надання відповідних роз’яснень) щодо організації діловодства та обліково-статистичної роботи, а також висвітлення найбільш актуальних питань, що виникають під час реєстрації судових справ і матеріалів та складання звітів, проведення аналітичних досліджень, вивчення нормативно-правових актів, що регламентують роботу апарату судів;
надано методичну та практичну допомогу працівникам, які займаються в суді первинним обліком справ і матеріалів;
складено і надіслано головам відповідних судів довідки про достовірність та повноту звітності цих судів, проведено роботу з підготовки аналізів та узагальнень з питань судової статистики (аналізу стану обліково-статистичної роботи в судах, огляд даних стану здійснення правосуддя, узагальнення достовірності заповнення та надходження карток на осіб, стосовно яких розглянуто кримінальну справу та судові рішення щодо яких  набрали  законної сили тощо);
проведено колегії (територіальними управліннями державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях), наради з головами місцевих загальних судів за участю голів апеляційних загальних судів з питань судової статистики, організації діловодства, пов’язані з веденням  обліково-статистичної роботи, та з інших напрямків діяльності судів, ці ж питання виносяться на конференції та ради суддів, розширені засідання президії апеляційних загальних судів відповідних областей, за результатами обговорення яких приймаються рішення щодо поліпшення цієї ділянки роботи.
  Апеляційними загальними судами у першому півріччі 2010 року:
проведено перевірки ведення обліково-статистичної роботи в суді (якості заповнення документів первинного обліку, повноти, достовірності та своєчасності заповнення всіх показників, передбачених цими документами; правильності заповнення карток на осіб, стосовно яких судами розглянуто кримінальні справи), за результатами яких складені довідки і сформовано пропозиції для керівництва судових палат щодо вдосконалення стану обліково-статистичної роботи, а також надано методичну та практичну допомогу відповідним працівникам апарату суду. Інформація щодо проведення цих заходів відсутня в аналізах апеляційних судів Кіровоградської області, військового апеляційного суду Центрального регіону та військового апеляційного суду Військово-Морських Сил України (щодо перевірки ведення обліково-статистичної роботи апеляційного суду);
у ході виявлення недоліків проведено індивідуальні навчання з наданням роз'яснень щодо реєстрації в обліково-статистичних документах судових справ і матеріалів та результатів їх розгляду; 
проведено заняття з працівниками, які забезпечують роботу судових палат щодо аналізу помилок під час заповнення обліково-статистичних карток;
проведено узагальнення та аналізи діяльності як окремих судових палат, так і суду загалом апеляційними судами Автономної Республіки Крим, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Сумської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей, міст Києва та Севастополя.
Під час підготовки аналізу стану обліково-статистичної роботи не всі територіальні управління та апеляційні загальні суди дотримуються Методичних рекомендацій щодо проведення огляду даних судової статистики, аналізу обліково-статистичної роботи територіальними управліннями державної судової адміністрації та загальними судами (лист ДСА України від 14.11.2007 № 14-7207/07).
В аналізах стану обліково-статистичної роботи територіальних управлінь та апеляційних загальних судів (який окремі територіальні управління помилково називають узагальнення), як і в попередньому звітному періоді, не завжди відображаються проблемні питання, що виникають у процесі ведення обліково-статистичної роботи, відсутні пропозиції щодо її поліпшення. Деякими регіонами зазначається робота зі зверненнями громадян, кадрова робота або заповнення довідок про показники роботи судді, що зовсім не стосується змісту зазначеного вище аналізу.
Слід відмітити, що на високому рівні підготовлено та оформлено аналізи стану обліково-статистичної роботи апеляційного суду в Автономній Республіці Крим, територіальних управлінь  державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим та Волинській області за перше півріччя 2010 року, які є змістовними та в них дуже детально відображено проблемні питання, що виникають у процесі ведення обліково-статистичної роботи, здійснені відповідні заходи щодо поліпшення та вдосконалення цього напрямку роботи.
У ході приймання звітів за перше півріччя 2010 року, як і в попередні звітні періоди, мали місце логічні, арифметичні та технічні зауваження до звітів територіальних управлінь та апеляційних загальних судів. Крім того, працівниками, відповідальними за підготовку та прийняття звітів, не перевірялася або не в повному обсязі перевірялась достовірність внесених даних.
Зазначені вище помилки свідчать про недостатньо глибоке вивчення Інструкції щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ та матеріалів, затвердженої наказом ДСА України від 05.06.2006 № 55 (зі змінами), наказу ДСА України від 18.03.2004 № 32/04 „Про затвердження форми картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу” (зі змінами), а також діючого законодавства, зокрема кодексів.
Електронні варіанти звітів, як правило, надсилалися апеляційними загальними судами та територіальними управліннями своєчасно.   
У звіті за формою № 1 „ Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства” істотними помилками, які допущено переважною більшістю судів, залишаються такі помилки:
під час складання розділу 1 звіту не враховується порядок відображення справ та осіб при перекваліфікації злочину;
невірно обліковуються справи та особи, відносно яких справи об’єднані в одне провадження та виділені в окреме провадження;
невірно обліковуються  справи та особи за статтями Кримінального кодексу України: справи та особи обліковуються за санкцією статті, а не мірою покарання, проте, якщо у справі декілька осіб, то кожна особа повинна обліковуватись окремо і не обов’язково всі особи повинні бути прив’язані до справи;
особи, які вчинили злочини групою осіб, обліковуються, як особи в складі організованої групи (особливо помиляються при визначенні статті, тому, що епізодів злочину буває декілька і всі за різними статтями Кримінального кодексу України); 
неправильно вказуються виправдані особи (виправданими вважаються особи, які виправдані за всіма статтями. Якщо особу за однією статтею виправдали, а за іншою засудили, то застосовується правило перекваліфікації);
Зазначені вище помилки тягнуть за собою нерівність показників між звітами за формами № 1 та № 1-ОП. Крім того ця нерівність виникає у зв’язку з невірним тлумаченням показника: не розглянуто у строк понад 6 місяців (помилково обліковуються лише справи, що не розглянуті півроку), крім того не враховують, що зупинення провадження у справі припиняє перебіг строків по справі.
Справи, що повернуті прокурору в порядку статті 232 Кримінально-процесуального кодексу України помилково відображаються, як у розділі 1 звіту за формою № 1, так і в розділі 1 звіту за формою № 1-ОП, хоча ці справи повинні бути обліковані лише у рядку 1 довідки до розділу 1 звіту за формою № 1 (у звіті за формою № 1-ОП ці справи взагалі не відображаються).
У звіті за формою № 1-Л основною помилкою є те, що у разі надходження до суду кримінальної справи щодо обвинувачення особи за кількома статтями Кримінального кодексу України, одна з яких 209 чи 2091, або 306 КК України, облік ведеться завжди за статтями 209, 2091, 306 КК України. Це саме правило розповсюджується на випадок, коли санкції статей 209, 2091, 306 КК України є нижчими за санкції інших статей Кримінального кодексу України, що пред'являються обвинуваченням.
У звіті за формою № 2-А „Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства” було виявлено помилки, які допущено великою кількістю судів, а саме, залишки на кінець попереднього звітного періоду не рівнялись із залишками на початок звітного періоду, який аналізується. Неправильно зазначалась кількість суддів згідно з Мережею суддів; кількість справ та матеріалів, направлених до інших судів. 
У звіті за формою № 2-Ц „Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства”, як і попередньому звітному періоді, окремими судами у графах підрозділу 2.2 „Розгляд справ позовного провадження”, де обліковуються суми, присуджені до стягнення, було обліковано суми, які не повинні зазначатися у цих графах. Після прохання підтвердити показники, вони були виправлені на „0”, тобто в зазначених графах суми відображено помилково. Аналогічно виправлялись показники в рядку 10 „Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами” довідки до звіту після прохання підтвердити цей показник.
При складанні звіту за формою № 3 суттєвою помилкою, яку допущено судами Харківської області, було відображення у розділі 3 звіту „Розгляд справ на виконання Закону України „Про боротьбу з корупцією” Прем`єр-міністра України, як суб’єкта корупційних діянь.
При складанні звітності за формами № 6-9 було допущено такі помилки:
неправильно зазначено заняття засудженого на момент вчинення злочину;
особи, які вчинили злочини групою осіб обліковано, як особи в складі організованої групи;
зазначено не ту частину статті Кримінального кодексу України, за якою засуджено особу;
вказано іншу міру покарання, хоча таке покарання повинно бути обліковано в одній із граф звіту, де чітко розписано види покарання відповідно до Кримінального кодексу України.
З огляду на викладене та з метою вдосконалення організації обліково-статистичної, аналітичної роботи, поліпшення якості підготовки звітів вважаємо за доцільне рекомендувати:
територіальним управлінням державної судової адміністрації
та апеляційним загальним судам:
1. Посилити контроль за веденням судової статистики. Звернути увагу на своєчасність подання звітів та достовірність показників звітності про стан здійснення судами правосуддя.
2. Ужити заходів щодо методичного забезпечення діяльності судів, надання практичної допомоги з питань організації обліково-статистичної роботи, первинного обліку судових справ і матеріалів, які надійшли до суду, та інших питань, що стосуються судової статистики.
3. Посилити контроль за веденням діловодства в судах, приділяючи особливу увагу первинній реєстрації та обліку судових справ і матеріалів, які надійшли до суду, заповненню документів первинного обліку.
4. Планувати і постійно проводити навчання з працівниками апарату судів, які займаються питаннями обліково-статистичної роботи та судової статистики.
5. Під час проведення семінарських занять з працівниками апарату судів, які займаються веденням судової статистики, крім вивчення інструкцій щодо заповнення форм звітності, приділяти увагу вивченню положень Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, знання яких суттєво впливає на якість підготовки звітів, а також положень Закону України „Про судоустрій і статус суддів”. Крім того, до плану навчання необхідно включити питання діловодства, дотримання порядку оформлення та надіслання карток на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну  справу.
6. Після кожного звітного періоду аналізувати стан обліково-статистичної роботи та дані стану здійснення правосуддя, користуючись при цьому Методичними рекомендаціями щодо проведення огляду даних судової статистики, аналізу обліково-статистичної роботи територіальними управліннями державної судової адміністрації та загальними судами (лист ДСА України від 14.11.2007                        № 14-7207/07).
7. Уживати необхідних заходів реагування щодо кожного окремого випадку несвоєчасного направлення місцевими та апеляційними загальними судами карток на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальну справу до територіальних управлінь, ненадіслання місцевими загальними судами цих карток в електронному вигляді до апеляційних загальних судів.
8. Уживати заходів дисциплінарного впливу до осіб, винних у порушенні вимог, що пред’являються до ведення обліково-статистичної роботи.

Управлінню організації роботи з ведення судової статистики,
діловодства та архіву судів Державної судової адміністрації України:
1. Уживати додаткових заходів щодо підвищення кваліфікації спеціалістів із судової статистики територіальних управлінь, працівників апарату судів, які займаються первинним обліком справ та підготовкою звітів.
2. Напередодні звітних періодів обов’язково проводити спеціальні семінарські заняття з працівниками, які складають звіти про стан здійснення правосуддя.
3. Під час проведення семінарських занять зі спеціалістами із судової статистики територіальних управлінь, апарату судів, крім вивчення інструкцій щодо заповнення форм звітності, приділяти увагу вивченню положень Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, знання яких суттєво впливає на якість підготовки звітів, а також положень Закону України „Про судоустрій і статус суддів”. Крім того, до плану навчання необхідно включити питання діловодства, дотримання порядку оформлення та надіслання карток на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну  справу.
4. Здійснити розробку наказів  ДСА України, які регламентують питання судової статистики, діловодства та архівної роботи в судах.
 5. Здійснити державну реєстрацію наказу ДСА України „Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу в адміністративних судах”.
    6. Проаналізувати стан обліково-статистичної роботи в територіальних управліннях та загальних судах після кожного звітного періоду.
 7. Цей аналіз надіслати територіальним управлінням та апеляційним загальним судам для обговорення та реалізації.


Управління організації роботи з ведення
судової статистики, діловодства та архіву
судів Державної судової адміністрації України

Голушко Катерина Миколаївна, 277 76 66